วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ป ร ะ วั ติ 
ชื่ อ น า ง ส า ว ธั ญ ญ า  ท อ ง ดี
ชื่ อ เ ล่ น  น้ อ ง แ พ ท
กำ ลั ง ศึ ก ษ า ที่ 
ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ห มู่ บ้ า น จ อ ม บึ ง
ค บ .2 ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
เ อ ก ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า   ห มู่ 1
5 4 4 1 8 8 0 2 5 
ที่ อ ยู่  บ้ า น เ ล ข ที่ 1 1 1 ห มู่  3  ต. ชำ แ ร ะ  อ. โ พ ธ า ร า ม  
 จ. ร า ช บุ รี 
เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว  ตั ว เ ร า เ ป็ น ค น ที่ ช อ บ ขี้ ห งุ ด ห งิ ด ง่ า ย บ า ง ค รั้ ง เ อ า แ ต่ ใ จ  แ ต่ บ า ง ค ร้ั ง ก็ จ ะ เ งี ย บ ๆ ไ ม่ ยุ่ ง กั บ ใ ค ร  ส่ ว น ม า ก จ ะ ร่ า เ ริ ง ป ก ติ อ ยู่ กั บ เ พื่ อ น ก็ จ ะ ช อ บ เ ที่ ย ว กั น ต า ม ป ร ะ ส า วั ย รุ่ น ส นุ  ก เ   ฮ ฮ า   เ ป็ น ค น ช อ  บ กิ น อ า ห า ร ร ส ช า ติ ห ว า น ไ ม่ เ ผ็ ด   ช อ บ ร้ อ ง เ พ ล ง แ ล ะ ก็ ช อ บ เ ต้ น เ ว ล า ว่ า ง ก็ นั่ ง ฟั ง เ พ ล ง ร้ อ ง เ พ ล ง บ้ า ง แ ต่ ก็ เ ป็ น โ ร ค เ บื่ อ ง่ า ย  อ น า ค ต อ ย า ก จ ะ มี ชี วิ ต ที่ ส บ า ย ไ ม่ ยุ่ ง กั บ ใ ค ร  อ ย า ก มี บ้ า น สั ก ห ลั ง ร ถ ย น ต์ สั ก คั น เ อ า ไ ว้ ใ ห้ พ่ อ กั บ แ ม่ เ ข า จ ะ ไ ด้ ส บ า ย ไ ม่ ลำ   บ า ก อี ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ อ ย า ก มี ค ร อ บ ค รั ว ที่ อ บ อุ่ น เ ป็ น สำ คั ญ ที่ สุ ด .....